ProQuest Central dostupný pre konzorcium slovenských univerzít a akademických inštitúcií

Databáza ProQuest Central je prístupná pre 16 slovenských univerzít a ďalších akademických inštitúcií" v rámci národného projektu "Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom" riešenom Centrom VTI SR na obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2026.

Organizácie, ktoré sú v projekte, majú prístup k ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Thesis Global, knižnej kolekcii na platforme Academic Complete Ebooks, discovery službe Summon a citačnému manažéru RefWorks Lite.

Máte otázky? Napíšte alebo zavolajte koordinátora projektu alebo technickú podporu.

Čo je ProQuest Central?

ProQuest Central spája 38 plnotextových databáz dostupných na platforme ProQuest Academic. Poskytuje informácie pre viac ako 160 vedných odborov vrátane obchodu a ekonomiky, vedy a techniky, medicíny a zdravia, literatúry a jazykovedy, spoločnosti a kultúry, umenia a histórie.

ProQuest Central obsahuje:

  • tisíce časopisov, z toho ¾ s úplnými textami
  • úplné texty desiatok tisícov dizertačných prác
  • tisíce trhových správ zo 43 odvetví a 40 krajín
  • desiatky tisícov profilov firiem (Hoover's)
  • aktualizované profily tisícov priemyselných odvetví (Snapshots)
  • stovky titulov novín vrátane The Wall Street Journal a Los Angeles Times

V prípade záujmu o rozšírenie prístupu o niektorú z nezahrnutých databáz, kontaktujte prosím zástupcu spoločnosti Albertina icome Bratislava, s.r.o.

Na základe podmienok licenčnej zmluvy medzi ProQuest a CVTI SR môžete využívať elektronický informačný zdroj ProQuest Central výlučne na osobné študijné a výskumné účely.

Je prísne zakázané:

  • hromadné sťahovanie dát z ktoréhokoľvek zdroja,
  • distribuovať či šíriť materiály a dáta získané z tohoto informačného zdroja.

Porušenie týchto licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k zdroju pre celé konzorcium!